Congressos

acal

L’Associació de Catalanistes de l’Amèrica Llatina (ACAL), en col·laboració amb l’Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP, convoca el Primer Congrés Internacional que se celebrarà a la ciutat de Puebla (Mèxic), del 26 al 28 d’agost de 2015, i us invita a presentar propostes que abordin les relacions històriques i culturals entre els Països Catalans i l’Amèrica Llatina.

Entre els anys 1984 i 1990 es desenvoluparen a Barcelona quatre jornades d’Estudis Catalanoamericans que representen, fins a l’actualitat, l’esforç col·lectiu i institucional més ambiciós per obtenir un panorama general de les relacions entre Catalunya i Amèrica. Aquestes jornades van marcar una fita quant a la gran quantitat d’informació aportada pels estudiosos, procedents de diversos països, i també pel que fa a la pruïja en superar alguns temes i determinades visions: per exemple la idea que aquesta relació només s’estableix de Catalunya cap a Amèrica, tot oblidant que hi ha intercanvis en ambdós sentits i que la presència de llatinoamericans a Catalunya a partir del segle XIX és un fenomen que encara no s’ha estudiat. Basti recordar que Barcelona ha estat la capital editorial de la literatura llatinoamericana i que hi visqueren escriptors com Gabriel García Márquez i Roberto Bolaño.

Han passat 25 anys d’ençà que es publicaren les actes de la darrera d’aquestes quatre jornades. Mentrestant el Colegio de Jalisco, a Guadalajara, emprengué l’organització de Seminaris i publicacions, i les investigacions als dos costats de l’Atlàntic han donat nous fruits. Això no obstant, és el moment de revisar i d’obrir-nos a noves orientacions en els estudis de la relació entre els Països Catalans i l’Amèrica Llatina. El procés polític i social que viu Catalunya en aquests darrers anys ha provocat –i no podia ser d’una altra manera- una revisió històrica expressada en congressos, simposis, i una gran quantitat de publicacions que, amb tota seguretat, marcaran canvis, i fins i tot nous girs, en la historiografia catalana. Creiem que les relacions entre Catalunya i Amèrica no han de quedar al marge d’aquesta revisió historiogràfica. És per això que el congrés que ara es convoca tracta de posar al dia les investigacions catalanoamericanistes –centrades en l’Amèrica Llatina- amb quatre objectius generals:

1) aprofundir en els temes que ja han estat tractats anteriorment;

2) conèixer nous temes d’investigació desenvolupats principalment per les noves generacions d’estudiosos;

3) tractar de crear llaços i xarxes permanents d’intercanvi d’informació per tal d’estimular la formació de grups d’investigació; i

4) construir entre tots noves vies d’aproximació al tema de les relacions Països Catalans – Amèrica Llatina tenint en compte les noves realitats polítiques i socials d’ambdues parts.

En aquest sentit considerem que cal superar la unidireccionalitat: no solament estudiar els catalans a Amèrica, sinó també proposar temes d’anada i tornada, tenint present les influències mútues i la presència als Països Catalans d’actors i idees llatinoamericans durant els segles XIX i XX.

ENVIAMENT DE PROPOSTES

Els treballs han de ser inèdits, de caràcter estrictament acadèmic i seran dictaminats per a la seva acceptació pel Comitè Acadèmic del Congrés. Per a la seva publicació en les Actes del Congrés, es podran ampliar els textos d’acord amb les normes d’edició que es faran arribar oportunament. Les propostes es poden enviar en català, castellà  o portuguès, encara que es recomana presentar-les en castellà.

La recepció de propostes tindrà lloc entre l’1 de febrer i el 30 d’abril de 2015. Els interessats rebran la resposta d’acceptació, com a més tard, el 30 de maig de 2015.

La proposta ha d’incloure:

–         Nom i cognoms del ponent

–         Adscripció institucional

–         Dades de contacte (correu electrònic i telèfons)

–         Breu CV de mig foli com a màxim, amb referència a alguna publicació o investigació (tesi, per exemple) sobre el tema que es proposa, en cas de tenir-la

–         Resum de la ponència: un foli, en Times New Roman, 12 p., tot seguit, amb una bibliografia bàsica i cinc paraules clau

Les propostes s’han d’enviat a l’adreça electrònica següent: acal.associació@gmail.com, amb el títol: Congrés Acal Puebla

Trobareu més informació al document adjunt.

Font: Montserrat Galí, presidenta de l’ACAL